درباره ما

 • مرجع یک نهاده علمی-تخصصی است که با هدف کاربرد و ترویج علم روابط بین الملل، به صورت تخصصی در سایر زمینه های تحلیلی و تحقیقی مسائل بین المللی، از سطوح بنیادی تا پیشرفته به فعالیت می پردازد.امروزه بنا بر رشد تکنولوژی و گسترش ارتباطات، سایر جراید و رسانه های جمعی و اجتماعی طیف وسیعی از افراد جامعه را مخاطب و جذب مینمایند و بنابر مکانیزمهای مشخص دو و چند سویه با این مخاطبان در تعامل قرار میگیرند. همین مواهب و خصوصیات امروز جامعه است که بارقه ایجاد و تکاپوی مرجع را برای موسسین اصلی آن در سال ۹۷ ایجاد نمود.موسسین مرجع معتقدند که امروزه طیف وسیعی از مخاطبان رسانه ها و شبکه های اجتماعی را افرادی متخصص و صاحب نظر تشکیل میدهند که هرچند اغلب آنها را افرادی تحصیلکرده و بالقوه تشکیل میدهند، ولی متاسفانه و بنابر محدودیتهای موجود، فاقد پایگاههایی مشخص، ثابت و موثرند تا حداقل این توانایی را برایشان ایجاد کند که بتوانند در کنار افراد و گروههای همرسته و همفکر خود به بیان دیدگاهها و یا تقویت و ترقی توانایی های علمی و تخصصی شان بپردازند.بنابراین مرجع علمی-تخصصی روابط بین الملل با اهداف و اصولی مشخص در سال ۱۳۹۷ تاسیس و شروع به فعالیت نمود. موضوعاتی را که میتوان در زمره فعالیتهای مرجع روابط بین الملل برشمرد، در ذیل قابل جمع اند:
 • ایجاد و در دسترس قرار دادن جزوات مربوط به رشته روابط بین الملل؛
 • تحلیل و بررسی و معرفی منابع مهم و کاربردی مربوط به حوزه روابط بین الملل؛
 • جذب فارغ التحصیلان، متخصصین و اساتید رشته روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای و استفاده از تواناییهای فکری آنها؛
 • تالیف کتب و مقالات علمی روابط بین الملل، در سایر سطوح علمی-ترویجی و علمی-تخصصی و علمی-پژوهشی؛
 • بررسی و تحلیل اخبار و مسائل روز منطقه ای و بین المللی؛
  .تهیه و فراهم آوری منابع؛
  .تالیف کتب و مقالات؛
  .فروش و اخذ سفارش کتاب و مقاله؛
  .ارائه مشاوره علمی و تخصصی به افراد و نهادها و سازمانها؛
  .ترجمه منابع علمی و تخصصی بین المللی؛
  .نقد و بررسی کتب و مقالات داخلی و خارجی؛
  .تحلیل اخبار سیاست خارجی و روابط بین المللی؛

همچنین لازم به ذکر است که سیاست کلی مرجع روابط بین الملل در راستای آزادی بیان و اندیشه هر یک از تحلیلگران و بر اساس احترام به سایر مصائب و قوانین ملی و قانونی کشور، ضمن پیگیری اهداف و اصول اولویتهای آن، بر اساس احترام به حقوق مولفین و مروجین علمی کشور و بهره گیری از توانمندی علمی افراد است.