نقد و بررسی کوتاه از کتاب نواقعگرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی

0
52
نواقعگرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی؛
مولف: مجموعه مقالات؛ ویراسته اندرو لینکلیتر؛
ترجمه: علیرضا طیب؛
انتشارات: مطالعات سیاسی و بین المللی؛
نقد کتاب:
کتاب نواقعگرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، کتابی است در زمینه بحثهای نظری روابط بین الملل که در ارتباط با نقد و ارزیابی نظریه نووقع گرایی سیاسی گرداوری شده است. این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی از نویسندگان باسابقه و صاحب نظر و بلند آوازه بین المللی، همچون کنث والتز، رابرت کاکس، ریمون آرون، ریچارد اشلی، آندرو لینکلیتر، که با متد و مهارتی خاص توسط لینکلیتر ویرایش و گرداوری شده است.
همانطور که از نام کتاب بر می آید و در مقدمه کتاب نیز بدان اشاره شده است، محور نقدها و گفتگوهای این مجموعه بر اساس نظریه نئورئالیسم سیاسی است که در دهه ۱۹۶۰میلادی از سوی استاد برجسته و پیشروی آن کنث والتز ارائه گردید.
نویسندگان این مجموعه با دو رویکرد از مکاتب انتقادی (مارکسیستی و فمینیستی) و همچنین سازه انگاری (مکتب برسازی) سعی بر نقد و به چالش کشیدن مکتب نو واقعگرایی ساختاری داشته اند. البته نثر روان کتاب به همراه ترجمه فارسی آن بحث را به خوبی وسعت بخشیده است، اما از اینکه این نویسندگان توانسته باشند در یک رقابت نظری مبانی فکری خود را بر نظریه اصلی یا همان نئورئالیزم قبولانده باشند خیر چنین نکرده اند.
بعضا از مطالعه این کتاب برای مخاطب چنین نیز بر می آید که گاه خود نویسندگان و دیدگاههای مرجعشان مورد نقد و کنکاش قرار می گیرند.
ولی اگر خوانندگان این مجموعه را صاحبنظران و یا دانشجویان کارشناسی و ارشد رشته های حوزه علوم سیاسی و روابط بین المللی در نظر بگیریم، از نظر اینجانب می تواند جالب و حتی مفید واقع گردد. زیرا بیشتر نویسندگان این مجموعه را نظریه پردازان قدرتمندی تشکیل داده اند که نام اغلبشان برای دانشجویالن این رشته های دانشگاهی آشناست و  با مطالعه کتاب فوق تجربه خوبی از نزدیک تر و مضمون تر از نامهای ذهنی صرف را برای ایشان فراهم می کند.
بسیاری از دانشجویان تنها نامهای بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل را حفظ  و به خاطر سپرده اند. ولی مطالعه این کتاب یکی از نتایجی را که در پی دارد این است که به شکلی واضح و بسیط حوزه دانش و نظری شان برای دانشجویان ضبط و به روز می شود.