نقد و بررسی کوتاه از کتاب رئالیزم نو: چشم اندازی بر چند جانبه گرایی

0
72
رئالیزم نو: چشم اندازی بر چند جانبه گرایی؛
مولف: مجموعه مقالات؛ ویراسته: رابرت کاکس؛
ترجمه: مهدی رحمانی؛
انتشارات: مطالعات راهبردی؛
نقد کتاب:
کتاب رئالیزم نو، کتابی است مشتمل بر چند مقاله از نویسندگان صاحب نام بین المللی، که همانند کتاب “نواقعگرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی” از نگاهی غیر از واقع گرایی نو به مقوله روابط موخر روابط بین المللی پرداخته است. 

ناشر این کتاب در مقدمه اشاره می کند که رئالیزم نو، نظریه ای مجزای از واقعگرایی کلاسیک نواقعگرایی (نورئالیسم) است. به ادعای ناشر بنابر برنامه ها و اهداف چندجانبه گرایانه سازمان ملل متحد، مجموعه همایشها و مناظراتی درست در آغازین روزهای پس از جنگ سرد در (فیزول) ایتالیا ۱۹۹۲- و چند کشور دیگر، میان صاحبنظران این رشته برگزار شد تا بلکه رهنمون جهانی نو و غیر دوقطبی را پیش روی قرار دهند.

در واقع نظریه رئالیزم جدید متفاوت از رئالیزم سنتی و نورئالیسم در پرتو چندجانبه گرایی و موضوعاتی از قبیل تشکیل حکومت جهانی (خواستگاه دیدگاههای کثرت گرایانه و نوانترناسیونالیسم لیبرال) مطرح شد.

این کتاب مشتمل بر ۱۳ مقاله است که از سوی نویسندگانی چون رابرت کاکس- سوزان استرانگ- اسپایک پترسون- جیمز روزنا- و میهالی سیمای و… ارائه شده است. و در آن با نگاهی میانه و بعضا نقادانه از قدرت و ساختار قدرت و نظامهای سیاسی و بین المللی به موضوعاتی نظیر وجود شکاف در طبقات اجتماعی و سایر زمینه های اقتصادی و سیاسی و نهادی بین الملللی و… نگریسته می شود.

به باور خواننده نقد کننده این کتاب، خیر. این کتاب نتوانسته است دلایل محکمی بر نقد نظریه نورئالیسم و همچنین تثبیت و انسجام نظریه چندجانبه گرایی نو، یا منطقه گرایی نو، و یا رئالیزم نو (به ادعای خودشان) ارائه نماید.

هرچند به واسطه دخالت نظریات هنجارگرایانه و منتقدانه (نظریه انتقادی) توانسته تا حدودی خود را نه به نظریه نئورئالیسم نزدیک، بلکه از واقعیت آن دور سازد. کما اینکه در رند تاریخ تحولات بین المللی نظام بین المللی فعلی چیزی به وقوع نپیوست که نهادگرایان و لیبرالیستها انتظارش را داشتند.