عربستان در سایه بن سلمان

0
92
عربستان سعودی با اعلان رسمی جانشینی محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷ رسما پروژه توسعه سیاسی و اجتماعی اقتصادی را تحت عنوان پروژه نیوم و پاره ای از اصلاحات اجتماعی-فرهنگی را کلید زد که در ابتدا این گمان را برای همگان ایجاد نمود که بن سلمان مرد تحولات آینده و اسطوره سربلندی سعودی پس از سالها ارتجاء و نقشهای محافظه کارانه حاشیه ای آنهاست. ولی این دیدگاه و ماهیت نقش و موضوع تحولات بن سلمان در عربستان به خصوص در ماهها و روزهای اخیر دستخوش چالشهای جدی شده است که شاید مهمترین آنها جنگ سعودی در یمن و ترور خشونت بار روزنامه نگار عرب مخالف سیاستهای بن سلمان بوده اند.
مفهوم توسعه مقوله ای چند بعدی است. شاخصهای مثبت توسعه سیاسی را میتوان با یکپارچگی سرزمینی و ملی، مشارکت مردم، آزادی مطبوعات، گسترش امکانات همراه دانست. همچنین دکتر معزالدین باباخانی شاخصهای منفی را برای توسعه بر می شمارد که عبارتند از: سرکوب ناراضیان، متمرکز شدن اختیارات، سوء قصدهای سیاسی و کاربرد خشونت.
حال سوال اصلی درباره نقش و ماهیت بن سلمان در آینده تحولات عربستان سعودی این است که طرح توسعه وی برای شبه جزیره مثبت است یا منفی؟!